Log In
Logout Log In
  Search

Özel Yatırım Bölgeleri TR

Türkiye’deki Özel Yatırım Bölgeleri

 

No Tür Açıklama Avantajlar
1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  – Teknoparklar – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB*), Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek üzere tasarlanmış alanlardır.

– Hâlihazırda 44’ü faaliyette olan 59 TGB mevcuttur; diğer 15 bölgenin ise onayı alınmış olup yapımı devam etmektedir.

 

– Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

–  TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.

– Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının % 10’unu aşamaz.

–  Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.

–  31 Aralık 2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

2 Organize Sanayi Bölgeleri – Organize Sanayi Bölgeleri (OSB*), şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir.

– 80 ilimizde, hâlihazırda 211’i faal, toplam 290 adet OSB mevcuttur; geri kalan 79 OSB’nin yapımı hâlen Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam etmektedir.

 

OSB’ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye’de mevcut teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, bölgesel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge desteği, vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadır:

 

– Arazi alımlarında KDV muafiyeti

– Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti

– Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri

– Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti. Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti

– OSB’nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti

 

3 Serbest Bölgeler – Serbest Bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır.

– Türkiye’de, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın 20 Serbest Bölge* (19’u faal) olup, bunlar Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki limanlarla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır.

 

– Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden % 100 muafiyet.

– İmalat firmaları için kurumlar vergisinden % 100 muafiyet.

– Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden % 100 muafiyet.

– Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden % 100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini ihraç eden şirketler için).

– Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.

– Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.